Personvernerklæring for «BRUK HUE for skole»  

I BRUK HUE skal du kunne stole på at vi kun behandler dine innsamlede personopplysninger til de formål vi har angitt under. 

Hvilke personopplysninger ber BRUK HUE om?  

I påmeldingen til BRUK HUE for skole ber vi deg som lærer oppgi to opplysninger om deg selv som er definert som personopplysninger: 

  1. Ditt navn 
  2. Din e-postadresse

Hvorfor ber BRUK HUE om dette?  

Dette spør vi om av flere årsaker:  

  • For at du kan få bruke din egen «Min Side» hvor du kan administrere undervisningen fra 
  • For å spørre deg om dere har gjennomført undervisningsopplegget 
  • For å spørre deg om du vil dele diner erfaringer med oss og andre  
  • For å kunne sende deg tips og relevant faglig innhold relatert til Bruk Hue-tematikk  
  • For å kunne telle hvor mange brukere som har benyttet tjenesten  
  • For å følge opp andre uforutsette forhold ved din påmelding 

Informasjonen du gir oss vil ikke bli brukt til noe annet enn dette.  

Deler BRUK HUE læreres personopplysninger med andre?  

Svaret er nei. 

Samler BRUK HUE inn personopplysninger om barna?  

Svaret er nei. 

Hvordan skapes den nasjonale statistikken?  

Både «Sladrehank» og «Hvem ødela livet til Klara» inneholder interaktive elementer og spørsmål hvor elever tar valg i løsningen. Alt besvares anonymt, dvs at hverken BRUK HUE eller lærer vet hvilke barn som svarer hva. BRUK HUE samler ikke inn personopplysninger fra elevene og kan følgelig ikke koble hvert enkelt svar til en spesifikk elev.   Elevene blir ikke bedt om å oppgi for eksempel navn, alder eller bosted, odet finnes heller ingen fritekstfelter hvor eleven selv kan skrive inn identifiserende informasjon. Ingen av svarmulighetene i BRUK HUE kan spores tilbake til den enkelte elev, hverken av lærere eller Bruk Hue. 

Hvordan kan jeg få slettet mine personopplysninger?  

Ved å registrere deg som bruker samtykker du til at vi i BRUK HUE behandler overnevnte opplysninger om deg til de oppgitte formålene. Registrering er frivillig, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.  

Dersom du er registrert bruker, og ønsker å slette dine persondata, gjør du det her.

Merk at dersom du sletter dine persondata, mister du også tilgangen til MinSide, med tilhørende informasjon om dine klasser og spill. Du kan alltid opprette en ny bruker. 

Hvor lenge oppbevarer BRUK HUE mine personopplysninger?  

Brukere av «BRUK HUE for skolen» som har registrert seg, men ikke har tatt i bruk innen 18 måneder, anses som inaktive brukere, og både bruker og personinformasjon slettes.  

Brukere av «BRUK HUE for skolen» som har tatt i bruk tjenesten innen 18 måneder etter registrering anses som aktive brukere. Dersom bruker ikke tar i bruk tjenesten igjen i løpet av de neste 24 månedene, defineres bruker som inaktiv bruker, og bruker og dertil hørende personopplysninger slettes. Denne perioden settes til 24 måneder da lærere kan ha semestre der de ikke har elever som er i målgruppen for BRUK Hue. Aggregert statistikk som er generert av brukeren slettes ikke. Dette for å kunne telle antall brukere totalt av tjenesten. 

Prosjektet har ingen sluttdato, og vil pågå så lenge brukerne finner innholdet nyttig, og/eller at Telenor og Røde Kors definerer prosjektet som avsluttet. Ved prosjektslutt vil alle persondata slettes. 

Trenger skolen å signere en databehandleravtale med BRUK HUE/Telenor?   

Svaret er nei. 

Telenor er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene som registreres av den fysiske personen som skal være bruker av tjenesten, i dette tilfellet en lærer. Brukeren er heretter «den registrerte» i personvernforordningens forstand med de rettigheter som følger derav, for eksempel å kunne kreve innsyn i innsamlede opplysninger om seg selv. Brukeren aksepterer Telenors behandling av personopplysningene gjennom et samtykke ved registrering av opplysningene.  

Telenor har ikke, slik tjenesten er bygget opp i dag, et avtaleforhold som regulerer behandling av personopplysninger med den enkelte skole, eller med kommunale eller fylkeskommunale skoleeiere. Telenor utfører ingen behandling av personopplysninger på vegne av skolen eller andre. Det er følgelig ikke etablert databehandleravtaler med disse.  

Den enkelte skole/skoleeier kan likevel ha egne risikovurderinger og regler for bruk av denne type tjenester, herunder hvordan lærere kan benytte, diskutere og vise resultater i klasserommet.  

Hvordan ivaretas personvern i spørreundersøkelser?  

Alle lærere og elever (via lærer) får tilbud om å gi tilbakemelding på hvordan de opplevde BRUK HUE. Det spørres ikke om kjønn, alder, bosted eller andre identifiserende opplysninger. Det finnes heller ikke noe fritekstfelt der den som svarer kan identifisere seg selv. Tilbakemeldingene brukes kun for å forbedre BRUK HUE. 

Hvorfor spør BRUK HUE om elevenes kjønn?   

Vi spør om kjønn når elevene starter den interaktive hjemmeleksen. Dette for å kunne vise statistikken fordelt på kjønn. Dette er et bevisst grep da vi har erfart at det finnes kjønnsforskjeller blant barn og unge på tema nettvett og nettmobbing. Vi håper slik kjønnsdelt statistikk vil inspirere til spennende debatter i klasserommene. For å sikre personvernet må det være minimum fem elever av hvert kjønn i en klasse som fullfører den interaktive løsningen for at statistikken skal brytes ned på kjønn. 

Hvorfor kan elever bare velge mellom to kjønn?  

Da vi utviklet BRUK HUE testet vi en tredje kjønnskategori «annet». Dette for å kunne imøtekomme elever som av ulike årsaker ikke ønsket å oppgi det ene eller det andre. I testingen opplevde vi at svært mange elever valgte «annet» på tull, og dermed fungerte ikke løsningen slik at klassen fikk sin lokale statistikk brutt ned på kjønn. Dermed bestemte vi oss for å redusere antall valg til to; gutt og jente. Vi oppfordrer lærere til å forklare hvorfor løsningen er laget slik, og til å være i dialog med elever som ikke ønsker å definere seg som enten eller.  

Hvor mye av en klasses svar kan BRUK HUE se? 

BRUK HUE kan se hvor mange elever i hver klasse som har gjennomført undervisningsopplegget, samt klassens aggregerte statistikk. Vi kan ikke se hvilken elev som svarte hva.  

Denne informasjonen bruker vi til å samle alle svarene som kommer inn som til sammen utgjør «nasjonale tall»  

Denne informasjonen bruker vi for å kunne telle opp hvor mange som har gjennomført Bruk Hue. 

Lagrer BRUK HUE brukeres IP-adresser?  

Svaret er nei 

Denne personvernerklæringen er gjeldende fra 9. august 2023