Personvern i Bruk Hue

I Bruk Hue er retten til et privatliv og personvern noe av det vi tar opp i pensum. Ergo er det veldig viktig at vi selv ikke feiler på dette feltet! Derfor vil dataene som genereres i Bruk Hue bli forvaltet i henhold til EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Under kan du lese om hvordan vi har jobbet for å sikre dette, og andre etiske hensyn.

Dersom du har spørsmål, kan du maile oss på info@brukhue.no

Elevenes personvern

Både «Sladrehank» og «Hvem ødela livet til Klara» inneholder interaktive elementer hvor elever tar valg i løsningen. Alt besvares anonymt. Det spørres ikke om alder eller bosted. Det finnes ingen fritekstfelter hvor eleven selv kan skrive inn identifiserende informasjon. Ingen av valgene kan spores tilbake til den enkelte elev, hverken av lærere eller Bruk Hue.

Et annet grep vi har tatt er å legge inn et minimum antall elever per klasse som må ha gjennomført hjemmeleksen for at statistikken skal bli tilgjengelig for lærer og klasse. Dersom færre enn 10 elever i en klasse gjennomfører hjemmeleksen, vil ikke lærer få tilgang til sin klasses statistikk. Da vil heller landsgjennomsnittet for alle som gjennomfører Bruk Hue bli vist på foil i klasserom.  Statistikken vil heller ikke bli tilgjengelig for Bruk Hue.

Vi spør derimot om kjønn når elevene starter hjemmeleksen. Dette for å kunne vise statistikken fordelt på kjønn. Dette er et bevisst grep da vi har erfart at det finnes kjønnsforskjeller blant barn og unge på tema nettvett og nettmobbing. Vi håper slik kjønnsdelt statistikk vil inspirere til spennende debatter i klasserommene. For å sikre personvernet må det være minimum fem elever av hvert kjønn i en klasse som fullfører den interaktive løsningen for at statistikken skal brytes ned på kjønn.

Lærerens personvern

Vi ber lærere registrere seg med fornavn, etternavn og mailadresse tilhørende sin kommune. Inne i løsningen velger lærer kommunenavn og navn på klasse. Disse opplysningene ber vi om for å kunne tilby hver lærer sin egen side på brukhue.no hvor hen kan administrere undervisningen. Informasjonen lærere oppgir vil ikke bli brukt til noe annet.

Bruk Hue kan se hvor mange elever i hver klasse som har gjennomført undervisningsopplegget, samt klassens statistikk. Denne informasjonen bruker vi for å kunne telle opp hvor mange som har gjennomført Bruk Hue, på veien mot målet om å nå 100.000 elever innen 2019.

Opplysningene vil bli lagret i Bruk Hues prosjektperiode 2018-2020.

Deling av data med skoler og kommuner

Høsten 2019 er vi i prosess med å se på hvordan skoler og kommuner kan få tilgang til aggregerte data for sin skole/sin kommune. Målet er at rektor og skoleleder sammen med for eksempel kommunens skolesjef og ordfører kan få tilgang til for eksempel hvor mange av skolens klasser/kommunens skoler som har gjennomført Bruk Hue. Denne utviklingen, som i all annen utvikling av innhold til Bruk Hue, vil skje i samråd med Telenors Personvernombud og dataene vil bli forvaltet i henhold til EUs Personvernforordning (GDPR).

Personvern i spørreundersøkelser

Alle lærere og elever (via lærer) får tilbud om å gi tilbakemelding på hvordan de opplevde Bruk Hue. Det spørres ikke om kjønn, alder, bosted eller andre identifiserende opplysninger. Det finnes heller ikke noe fritekstfelt der den som svarer kan identifisere seg selv. Tilbakemeldingene brukes for å forbedre Bruk Hue. Dataene vil bli lagret i Bruk Hue-programmet prosjektperiode 2018-2020.

Databehandleravtaler

Noen lærere har lurt på om skolen trenger egen databehandleravtale med Bruk Hue for å kunne bruke undervisningsopplegget. Der er svaret nei fordi Telenor har en egen personvernerklæring Et av prinsippene i denne erklæringen er at personopplysninger om deg kun skal behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.

Den eneste informasjonen du som lærer gir fra deg for å ta i bruk Bruk Hue, er navn og mailadresse. Denne informasjonen vil ikke bli brukt til noe annet enn administrative formål. Dette vil kun foregå i Bruk Hue-programmets prosjektperiode 2018-2020 og all data vil deretter slettes.

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på info@brukhue.no